SATSO Kronolojisi

1889
Adapazarı’nda açılan ilk banka olan Ziraat Bankası’nın Adapazarı Şubesi faaliyete başlamıştır.
1907
Adapazarı’nda açılan ikinci banka şubesi olan Osmanlı Bankası Adapazarı Şubesi açılmıştır.
9 Mart 1913
Türkiye’de şahsi teşebbüs ve özel sermaye ile kurulan ilk bankalardan biri olan Adapazarı İslam Ticaret Bankası, 9 Mart 1913 tarihinde Adapazarı’nda 13 kurucu üye tarafından kurulup 14 Ocak 1914’te resmi olarak faaliyete geçmiştir.
9 Mart 1913
Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası’nın kurucusu Şumnulu Hacı Mehmet Hilmi Efendi Adapazarı İslam Ticaret Bankası’nın müdürü olarak göreve başlamıştır.
7 Temmuz 1915
Adapazarı’nda her çeşit araba, ahşap ve demir mamulleri ile mobilya imal edecek bir fabrika için gereken tüm altyapı malzemeleri tedarik edilmiş ve sadece fabrikanın inşası kalmıştı.
Kasım 1916
Adapazarı’nda savaş malzemesi dışında zirai ve diğer küçük makineler, pompalar, değirmen donanımı üretecek büyük bir fabrika kuruldu. Fabrikanın açılışını bizzat Harbiye Nazırı Enver Paşa yapmıştı. Enver Paşa fabrikanın açılışını yapmakla kalmamış aynı zamanda döneminin en önemli milli yatırımlarından olan bu fabrikaya 20 hisse ile hissedar olmuştu. Açıldığında fabrikada 400 işçi ve darüleytamlarda okuyan 50 talebe çalışmaktaydı.
14 Nisan 1917
Adapazarı’nda bir fabrika inşasıyla ahşap ve demir malzeme üretmek, orman satın almak ve işletmek ve bu işlerle ilgili sınai ve ticari girişimlerde bulunmaktır. Yönetim merkezi İstanbul’da bulunan şirketin kurucusu Nihat Bey’dir. Diğer illerde şube açma yetkisine haizdir. Şirketin süresi 30 yıldır. Sermayesi her biri 20 Osmanlı lirası değerinde isme yazılı 4.200 hisseye bölünmüş 84.000 liradır. Hisse senetleri yalnızca Osmanlı vatandaşlarına ait olan fabrika şirkete dönüştürülmüştü.
31 Mayıs 1917
Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası, Kaymakam Yahya Sezai Bey’in himmetiyle Şumnulu Hacı Mehmet Hilmi Efendi’nin başkanlığında kurulmuştur.
1 Haziran 1917
ATSO’nun ilk sosyal sorumluluk projesi gerçekleşmiş ve Cuma günü tüm dükkanlar kapanarak herkes mesire yerlerine gitmiştir.
23 Ekim 1919
ATSO Kurucusu Hacı Mehmet Hilmi Efendi 6 yıl sürdürdüğü Adapazarı İslam Ticaret Bankası’nın müdürlüğü görevini bırakmıştır.
1919
Adapazarı’nın ikinci milli bankası olan Adapazarı Emniyet Bankası, 57 kurucunun iştiraki ve 200.000 lira sermaye ile kurulmuştur.
17-21 Şubat 1923
İzmir İktisat Kongresi’ne Adapazarı Şirketler temsilcisi olarak katılan Hacı Mehmed Hilmi Efendi diğer temsilcilerle birlikte dört günlük özel çalışmaları sonucu Odaların sorunları ile ilgili bir rapor hazırlamıştı.
6 Ekim 1923
Hendek kazasında bir Ziraat Bankası kurulması konusundaki teklif, Bakanlar Kurulu’nda görüşülerek kabul edildi ve konuyla ilgili gerekli işlemin başlatılması için, durum İktisat Bakanlığı’na yazıldı (Cumhuriyet Arşivi, No. 030.10 – 6.31.23, 6 Ekim 1923, Bakanlar Kurulu’ndan İktisat Bakanlığı’na).
20 Aralık 1924
Kocaeli Vilayeti Genel Meclisi’nin aldığı bir karar doğrultusunda, Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası teşkil edilmiştir. ATSO’nun kurucuları arasında şu kişilerin bulunduğu bilinmektedir: Seyit Ahmet Efendi (emekli naip, banka kurucusu), Sipahizade Hamit Bey (bankacı, tüccar), Emin Muharrem (Güner) Bey (nalbur), Numanbeyzade Numan Bey (bankacı, tüccar), Rauf (Demirtaş) Bey (değirmenci), Diyarbekirli İbrahim Bey (bankacı, tüccar), İslâm Ticaret Bankası Müdürü Asım Bey, Salih ve Numan (Yöntem) Beyler (bakkaliye toptancısı), Fevzizade Ali Bey (Adapazarılı ailesinin genel kâtibi), Kâzım (Berköz) Bey (kumaş tüccarı), Yusuf (Alican) Bey (manifaturacı), Zobar Ahmet (Özdilek) Bey (zahireci) ve 200 kadar Adapazarılı tüccar ve esnaf . Kurucular, toplamda 10 meslek grubuna ayrılıyordu (Yeni Sakarya, 26 Ekim 1985, Cumartesi, No. 9578.).
1924
ATSO’nun 2. Başkanı Salih (Yöntem) Bey olmuştur.
28 Şubat 1924
Türk Hava Kuvvetleri Uçak Fabrikası için gerekli kereste, Adapazarı Kereste Fabrikası’ndan pazarlık yapılmak suretiyle satın alındı (Cumhuriyet Arşivi, No. 30.18.1.1 – 12.65.1).
15 Mayıs 1924
Türkiye’nin ilk özel millî bankası olan ve 1913’te kurulan Adapazarı İslam Ticaret Bankası’nın adı, Adapazarı İslam Ticaret Bankası Türk Anonim Şirketi’ne dönüştürülmüştür (Talat Tarkan, Adapazarı, Adapazarı, 1937, s. 45.)
19 Mayıs 1924
Adapazarı Ahşap ve Demir Malzeme İmalathanesi’nde yerli pulluklar üretilmeye başlandı ve bu pullukların tüketilmesi için ilgili yerlere tamimler gönderildi (Cumhuriyet Arşivi, No. 272.0.0.74 – 71.4.5.).
9 Temmuz 1924
Adapazarı’nda kurulan araba fabrikasının tespit olunan sermayesinden 35000 Türk liralık kısmının hisse senetlerinin hükümetçe satın alınması hakkında, müteahhitle yapılan mukavele tasdik edildi (Cumhuriyet Arşivi, No. 30.18.1.1 – 10.34.8.).
18 Şubat 1925
Adapazarı Ticaret ve Zahire Borsası açıldı ve tüzüğü kabul edildi. 18 Şubat 1925 tarih ve 1702 sayılı kararnamenin altında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa ile birlikte başbakan ve 11 bakanın imzaları mevcuttu. Kararnamenin ekinde, 22 maddelik Adapazarı Ticaret ve Zahire Borsası’nın tüzüğü bulunuyordu (Cumhuriyet Arşivi, No. 30.18.01.01 – 013.18.14.).
1925
ATSO’nun 3. Başkanı Yusuf (Alican) Bey olmuştur.
18 Nisan 1925
Ülkemizde kurulan ilk 10 borsasından biri olan Adapazarı Ticaret Borsası, Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası’na bağlı olarak, Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal ve kabine üyesi 11 bakanın imzası ile kurulmuştur.
11 Mart 1926
Seçimler neticesinde Diyarbakırlızâde Hayri(Diyarbekirli) Bey ATSO’nun 4. Başkanı olmuştur.
1926
Oda’ya bina edinmek için, Adapazarı’nın ticaret merkezi olan Uzunçarşı’da bulunan kargir altlı üstlü iki katlı bina Oda adına 6 bin küsur liraya satın alınmıştı.
1926
Adapazarı’nda Tahta ve Demir Fabrikası tarafından elektrik üreten motordan şehre ilk cereyan verildi. Bu fabrika, bugünkü adıyla Ziraî Donatım olarak bilinmektedir. 1926’dan sonra kentin elektrik ihtiyaçları uzun bir süre buradan sağlanmıştır. Adapazarı, İstanbul’dan sonra ilk elektrik getirilen yerlerden birisi olmakla birlikte, bunun daha önce gerçekleşmiş olduğu bilinmektedir (Kendir, Fotoğraflarla Adapazarı Tarihi, s. 12.).
1926
Adapazarı’nda Cevad’ın İpek Fabrikası ve Nasrullah Ak’ın İpek fabrikası faaliyet göstermeye başladılar. Yine aynı dönemde Adapazarı – Arifiye şosesi üzerinde ve Sarıkışla yanında büyük bir kiremit fabrikası ve Büyük Un Fabrikası adıyla ayrı bir fabrika da bulunmaktaydı (Tarkan, Adapazarı, s. 52-54.).
1926
Adapazarı İslam Ticaret Bankası Türk Anonim Şirketi’nin sermayesi 500 000 Türk lirasına yükseltilmiştir (Yurt Ansiklopedisi, c. IX, s. 6493.).
6 Haziran 1927
50.000 TL sermayeli Kocaeli Halk Bankası Türk Anonim Şirketi kurulmuştur. Bu bankanın kurucuları arasında Adapazarı Ticaret Odası Reisi Hayri Bey de bulunmaktaydı.
Kasım 1930
Adapazarı Zahire Borsası bu yıl içerisinde son iki ay kuruluşundan beri bağlı olduğu Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ayrılıp artık müstakil hale gelmişti.
1931
Emin Muharrem (Güner) ATSO’nun 5. Başkanı olarak göreve başlamıştır.
1 Haziran 1931
Adapazarı İş Bankası Şubesi açıldı.
12 Aralık 1931
Adapazarı Ticaret ve Zahire Borsası lağvedilerek para ve eşyaları Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odasına devredilmişti.
1932
ATSO tarafından satın alınan bina yapıldıktan sonra 1932 senesi zarfında kiracı bulunduğu mahalden nakil ile yeni yapılan kendi binasına taşınmıştır.
1933
Hacı Numan (Yöntem) Bey ATSO’nun 6. Başkanı olarak göreve başlamıştır.
1936
Numan Yöntem Adapazarı Ticaret ve sanayi Odası yönetim kurulu başkanlığına ve Adapazarı’nın ileri gelenlerinden Ali Bey ise ATSO genel sekreterliğine seçilmişlerdir.
9 Ekim 1941
Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası’na Adapazarı kazasından 420, Hendek kazasından 193, Karasu kazasından 29 olmak üzere toplam 642 tüccar, esnaf ve sanatkâr bağlıdır.
20 Haziran 1943
Adapazarı’nda meydana gelen depremde ATSO’nun uzun yıllardır faaliyet gösterdiği binası da yıkılmış ve bütün tarihi evraklar enkaz altında kalmıştır.
26 Haziran 1943
İstanbul Ticaret Odası deprem nedeniyle harap durumda olan Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odasına yardım etmeye karar vermişti. Ancak bu yardım borç olarak verilecek ve şehir kendine geldikten sonra Adapazarı Ticaret Odası’ndan geri alınacaktı.
1944
Hayri Diyarbekirli Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası meclis başkanlığına ve Yusuf Alican da yönetim kurulu başkanlığına seçilmişlerdir. Genel sekreterliğe ise Şevket Kökçü getirilmiştir.
1945-46
Abdurrahman Tezemir Kösele Fabrikası 1945-46 yıllarında Erenler, Tabakhaneler mevkiinde kuruldu. Senede 447.150 Kg. ham deri işleyebilen kapasitede olan bu Fabrika 1963 yılında faaliyetini tatil ederek İstanbul’a nakil olmuştur (Narin, Resül (2017), SATSO ile 1 Asır, Sakarya, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, s. 145).
3 Ekim 1947
Ulaştırma Bakanı Şükrü Koçak tarafından Adapazarı Vagon Fabrikası’nın temeli atıldı. ATSO Genel Sekreteri Kâzım Alkan’ın daveti ile odayı ziyaret eden Bakan Koçak, Adapazarılı tüccarlarla bir araya geldi.
20 Ekim 1947
Ulaştırma Bakam Şükrü Koçak, Adapazarı’nda PTT binası ve telefon santral inşası konusunda, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na bir yazı göndermiştir.
1947
Asım Hendekli Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu başkanlığına seçildi.
2 Nisan 1948
Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na Hayri Diyarbekirli seçildi. Meclisin aslî üyeleri şunlardı: Asım Hendekli, Abbas Gülseven, Nazmi Akhuy ve Türk Ticaret Bankası mümessili seçilmiştir. Meclisin bu aslî üyeler dışındaki diğer üyeleri ise şu şekilde sıralanıyordu: Bekir Şar, Bedri Ünel, Ali Paker, Ekrem Alican, Talip Kuriş, Mustafa Tever, Mehmet Zekâi İşçan, Hasan Erman, Ziraat Bankası mümessili Hakkı Kocabaş ve Salih Amasya.
26 Mayıs 1948
Ekrem Alican Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası meclis başkanlığına seçildi.
27 Ekim 1948
Kamil Kıral, Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası meclis başkanlığına seçildi.
23 Şubat 1949
Neşet Mengü Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası meclis başkanlığına seçildi.
4 Ağustos 1949
Talip Kuriş Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası meclis başkanlığına seçildi.
1951
Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası’nın Geyve’de bir ajanlığı faaliyete geçti.
1951
Ticaret Odası kayıtlarına göre Adapazarı’nda 1818 adet tüccar ve esnaf vardı.
1 Mart 1951
M. Ali Ediz, Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası meclis başkanlığına seçildi.
12 Nisan 1951
Kocaeli Valisi Burhanettin Teker, Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası’nda tüccar ve bankacılarla bir araya gelerek Adapazarı’nın sorunlarını görüştü.
21 Aralık 1951
Bedri Ünel Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası meclis başkanlığına seçildi.
20 Haziran 1951
Osman Erkaya Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası genel sekreterliğine seçildi. Bu görevi 22 yıl sürerek, 31 Mart 1973’e kadar devam edecektir.
18 Ağustos 1953
Depremde üst katları yıkılmış olan Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası için inşa edilen yeni bina tamamlandı ve hizmete açıldı.
7 Mart 1955
Asım Hendekli Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası meclis başkanlığına ve Bedri Ünel de yönetim kurulu başkanlığına seçilmişlerdir.
20 Haziran 1956
ATSO eski meclis başkanlarından Hayri Diyarbekirli, Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası meclis başkanlığına tekrar seçildi.
30 Kasım 1957
Abdülkadir Güler Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası meclis başkanlığına seçildi
1 Aralık 1959
Nushet Yeğin Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu başkanlığına seçildi.
22 Haziran 1960
Mustafa Açıkel Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu başkanlığına seçildi.
7 Ağustos 1960
Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu seçimi yapıldı ve Lebip Kökçü başkanlığa seçildi. İkinci başkanlıklara Adnan Turgut ve İbrahim Öztopal, üyeliklere ise, Selami Savaş, İsmail Rençberoğlu, Muharrem Çavdar ve Mehmet Gürler getirilmiştir.
1963
ATSO’nun Atatürk Bulvarı’nda uzun süre faaliyet gösterdiği binanın arsası satın alındı.
1 Aralık 1963
ATSO meclis eski başkanlarından Abdülkadir Güler Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası meclis başkanlığına tekrar seçildi. Yönetim kurulu başkanlığına da Necdet Birgen getirildi.
15 Şubat 1964
ATSO’nun ilk süreli yayını olan Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Gazetesi aylık olarak yayınlanmaya başlamıştır.
1965
Oda, Orhan Camii karşısındaki kendisine ait binada hizmet vermeye başlamıştır.
24 Temmuz 1967
Depremin ardından acil toplanan ATSO Yönetim Kurulu tüccar ve sanayicilerin sorunlarını ele alarak faaliyete geçmişti.
3-14 Ocak 1968
Ankara’da yapılan Odalar Birliği toplantısına Oda Genel Sekreteri Osman Erkaya Katılmıştı.
1968
ATSO’nun ilk adres kitabı yayınlandı.
1969
Temeli atılarak inşasına başlanan Atatürk Bulvarı’ndaki ATSO binası 1972 yılı Temmuz ayında faaliyete geçmiştir.
18 Kasım 1970
Yeni kurulan Adapazarı Yüksekokul Kurma ve Yaşatma Derneği’nin girişimleri sonucunda yardım kampanyası başlatıldı ve ilk etapta Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası 25.000 Türk lirası yardımda bulundu.
29 Kasım 1972
Necdet Birgen, Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na tekrar seçildi. Meclis başkanlığı seçiminde ise, en çok oyu Abdülkadir Güler aldı.
Temmuz 1972
ATSO yeni binasına taşındı. 1999 depremine kadar burada hizmet vermiştir.
1973
Sakarya’nın ikinci ticaret ve sanayi odası olan Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası kuruldu.
1 Aralık 1973
Yakup Bayramoğlu Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu başkanlığına seçildi.
21 Mart 1973
Ünör Baykan Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası meclis başkanlığına seçildi.
2 Nisan 1973
Behçet Pektezol Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası genel sekreterliğine seçildi.
2 Nisan 1975
Necdet Birgen Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu başkanlığına seçildi.
1 Aralık 1978
ATSO meclis başkanlarından Ünör Baykan, Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası meclis başkanlığına yeniden seçildi.
1 Aralık 1979
Behçet Deryaoğlu Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası meclis başkanlığı ve Mehmet Tever de yönetim kurulu başkanlığına seçilmişlerdir.
28 Kasım 1979
Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası’nın iç yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlandı.
29 Kasım 1979
Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri yapıldı ve başkanlığa Behçet Deryaoğlu getirildi. Başkan vekilliğine Kenan Maraşoğlu ve divan kâtipliklerine de Macit Uzal ve Mesut Yetim seçildi.
1 Aralık 1975
Necmi Över Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası meclis başkanlığına seçildi.
12 Kasım 1976
Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası’nın 52. kuruluş yıldönümünde, Sakarya’da 1975 yılında bir milyon Türk lirasının üzerinde vergi verenlere ATSO tarafından çeşitli ödüller verildi.
26 Kasım 1976
Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası meclis başkanlığına Necmi Över, yönetim kurulu başkanlığına da Necdet Birgen tekrar seçilmişlerdir.
10 Ağustos 1977
Bağ-Kur Sakarya şubesi, Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası’nın dördüncü katında faaliyete geçti.
1980
18 olan Oda meslek gurubu sayısı bazı dallara ayrılarak meclis kararı ile 30’a çıkarılmıştır.
1981
ATSO’nun 2. adres kitabı yayınlandı.
Temmuz 1981
ATSO’ya kayıtlı üye sayısı 3409, Geyve Ajanlığına kayıtlı üye sayısı 233, Hendek Ajanlığına kayıtlı üye sayısı 309 ve Karasu Ajanlığına kayıtlı üye sayısı 449 olup Oda’ya ve Ajanlıklara kayıtlı toplam üye sayısı 4.400’dü.
23 Eylül 1981
Aziz Duran Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası genel sekreterliğine seçildi.
20 Kasım 1981
Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı’na eski belediye başkanlarından Behçet Deryaoğlu seçildi.
21 Kasım 1981
Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Mehmet Tever yeniden seçildi.
Temmuz 1982
Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası tarafından aylık olarak neşredilecek olan Sakarya Ekonomi Gazetesinin ilk nüshası yayınlandı.
28 Eylül 1983
Hayati Özdoğan Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası meclis başkanlığına seçildi.
1986
ATSO’ya kayıtlı 3.901 gerçek şahıs ve 1.053 tüzel kişiliğe sahip olmak üzere 4.954 firma bulunuyordu.
1 Aralık 1987
Nazmi Gürsoy Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası meclis başkanlığına seçildi.
4 Mayıs 1988
Fethi Sarıoğlu, Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu başkanlığına seçildi. Necdet Kayıhan, Yusuf Mahmutoğlu, Basri Şahin, Kenan Demirel, Mümin Özyılmaz, İsmail User ve Niyazi Osmanlı yönetim kurulunu oluşturmakta idiler.
21 Kasım 1988
Kültür ve Turizm Bakanı M. Tınaz Titiz ATSO’yu ziyaret etti.
28 Kasım 1988
Federal Almanya Başkonsolosu D. Gerhard Müller ATSO’yu ziyaret etti.
28 Aralık 1988-
394 milyon lira olan oda bütçesi meclis üyelerince oybirliğiyle kabul edildi.
1989
ATSO’nun 3. ve son adres kitabı yayınlandı. Ocak 1989- Haberleşmede çok hızlı ve yeni bir teknoloji ürünü olan Fax cihazı alınarak Oda hizmetine sunuldu. ATSO’nun ilk fax numarası 35454 idi. Oda’ya satın alınan bilgisayar sistemi için programlama çalışmaları devam ediyordu.
15 Ocak 1989
ATSO’nun girişimleri sonucunda Gümrük Kapısı’nın Sakarya’da kurulmasına ilişkin yazı Resmi Gazete’de yayınlandı.
1 Ocak 1990
ATSO’ya kayıtlı 5.200 üye ve 30 meslek grubu bulunuyordu.
16 Şubat 1990
Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası, vilayette organize sanayi bölgesi kurulması için uygun arazi arayışına başladı.
1990
ATSO tarafından yapılan “Sakarya İlinde Kalkınmanın Hızlandırılmasına Yönelik Ana Plan ve Strateji” adlı rapor hazırlandı.
9 Ekim 1990-
Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Sapanca Gölündeki kirlenmeyi engelleyebilmek amacıyla, geniş katılımlı bir kampanya başlattı.
Aralık 1990
ATSO tarafından “Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Üyeleri Tüketiciyi Koruma Gönüllü Taahhütnamesi” hazırlandı. İlk taahhütnameyi Oda üyesi Mehmet Yöntem imzaladı.
1 Kasım 1991
ATSO tarafından Japonya’nın TOYOTA Sanayi Odası’na kardeşlik teklifinde bulunuldu.
Aralık 1991
ATSO’nun öncülüğünde Sakarya’nın ilk on sorunu tespit edildi.
1 Nisan 1992
ATSO meclis başkanlarından Hayati Özdoğan, Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası meclis başkanlığına yeniden seçildi.
16 Mayıs 1992
ATSO’nun büyük emekleri sonucu Adapazarı’nda kurulan Toyota-SA’nın Karaaptiler’deki Fabrika yatırımı için temel atma töreni düzenlendi.
16 Mayıs 1992
İlk defa bir başbakan Odayı ziyaret etti. Başbakan Süleyman Demirel ile birlikte 6 bakan ATSO’da görüşmelerde bulundu.
29 Mayıs 1992
ATSO Başkan Yardımcısı Erol Öztürk ATSO’dan ilk defa TOBB Yönetimine seçildi. 1996’ya kadar TOBB Yönetim kurulu üyeliği yaptı.
1 Haziran 1992
ATSO tarafından Bosna-Hersek’teki soydaşlarımız için yardım kampanyası başlatıldı.
3 Temmuz 1992
ATSO’nun yıllardır kurulması için çaba sarf ettiği Sakarya Üniversitesi 3837 sayılı kanun ile kurulmuştur.
9 Ocak 1993
ATSO tarafında birbirinden değerli 14 akademisyen tarafından verilen “Kültürsüzleşme ve Biz” başlıklı bir sempozyum düzenlendi.
07 Haziran 1993
ATSO tarafından 1975 yılında kurulması çalışmalarına başlanan Sakarya I. Organize Sanayi Bölgesi, Yüksek Planlama Kurulunun 07.06.1993 tarihli kararı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bu karara istinaden saptadığı Kuzeyinde Arifiye, Güneyinde Ankara - İstanbul TEM Otoyolu, Doğusunda Sakarya Nehri ve Batısında D-650 Eskişehir - Sakarya yolu ile sınırlanmış 162 Hektarlık bir alan üzerinde kurulmuştur. 14 Kasım 1993- Azmi Gürkan Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası meclis başkanlığına ve Erol Öztürk de yönetim kurulu başkanlığına seçilmişlerdir.
29 Haziran 1994
Nurettin Temiz, Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası genel sekreterliğine seçildi. 17 Mayıs 1995- Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılacak olan ticaret lisesinin, Adapazarı Ticaret Lisesi bahçesinde yapılmasına karar verildi.
Mayıs 1996
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası’na başarılı çalışmalarından dolayı “Şükran ve Başarı Şilti” verildi.
3 Haziran 1996
Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası ATSO meclisince kardeş oda kabul edildi.
26 Haziran 1996
TOBB seçimlerinde ATSO Yön. Kur. Bşk. Erol Öztürk Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey başkanlığına seçilerek Oda tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.
7 Mayıs 1997
Hendek ilçesinde 350 hektarlık bir alanda 2. OSB kuruldu.
30 Kasım 1997-
Fethi Sarıoğlu ATSO Meclis Başkanlığına seçildi.
Ocak-Şubat 1998
Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan Sakarya Ekonomi Dergisi’nin ilk nüshası yayınlandı.
17 Şubat 1998
Oda yönetim kurulu 3. OSB kurulması amacıyla gerekli girişimlerde bulunmak üzere Ankara’ya gitti.
25 Haziran 1998
Eski TZDK alanlarının fuar ve kültürpark alanı olması için toplanan imzalar Sakarya Valisi Yener Rakıcıoğlu’na sunuldu.
22 Eylül 1998
ATSO Anadolu Ticaret Meslek Lisesi ve Ticaret Meslek Lisesi’nin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in katılımı ile resmi açılışı gerçekleştirildi.
22 Nisan 1999
Sakarya’nın 3. OSB’si tüzel kişilik kazanmıştır.
28 Nisan 1999
912 Sayılı Meclis oturumunda 30 olan meslek grubunun 35’e çıkması hususunda karar alınmıştır. 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında meslek grubu sayısı 31 olmuştur.
17 Ağustos 1999
yaşanan büyük depremde ATSO binası tamamen yıkıldı. Depremin ilk günü Oda Yönetim Kurulu ve Oda Personeli bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapılmış ardından ATSO Kriz Masası kurularak üyelere hizmet vermeye devam edilmiştir.
1 Aralık 1999
ATSO Meclis Başkanlarından Azmi Gürkan, Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı’na ve Erol Öztürk de Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildiler. Başkan vekilliklerine Neşet Peker, Abbas Delen ve meclis divan katipliklerine de Enver Demirel ve M. Hacı Eyüboğlu getirilmiştir.
1999
Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası’nın Sapanca ilçesinde bir oda ajanlığı faaliyete geçirildi. Nisan 2000- S.S. ATSO Konut Yapı Kooperatifi kuruldu.
20 Ekim 2001
Erol Öztürk Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçildi.
Temmuz 2002
Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası orta öğretim öğrencilerine yönelik “Nasıl Bir Adapazarı Görmek İstiyorsunuz” konulu kompozisyon yarışması düzenledi.
10 Temmuz 2003
Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde, KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Birliği) şubesi hizmete açıldı. KOSGEB’in açılışı ile birlikte ATSO ile Sakarya Üniversitesi arasında teknoloji geliştirme-destekleme protokolü de imzalandı.
18 Ağustos 2003
Sakarya’da gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu’nun ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ATSO’nun hizmet binasının temeli atıldı.
15 Nisan 2006
Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni hizmet binası Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ve birçok bakan ve bürokratın katıldığı törenle hizmete girdi.
02 Temmuz 2007
Karasu OSB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının oluruna istinaden tüzel kişilik kazanmıştır.
14 Ocak 2008
meslek guruplarının AB standartları doğrultusunda yapılandırılması için TOBB tarafından yayınlanan “Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi” doğrultusunda NACE faaliyet kodları yürürlüğe girmiş böylece Oda meslek grubu sayısı 32’ye çıkmıştır.
19 Temmuz 2008
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 2008/35 sayılı onayı ile “Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası” ismi değiştirilerek “Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası” yapılmıştır. 16 Şubat 2009- yapılan yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri seçimleri sonucunda A.Akgün Altuğ başkan seçilerek SATSO’nun yeni Yönetim Kurulu’nu oluşturdu. Engin Özkoç ise SATSO’nun yeni meclis başkanı oldu.
02 Ağustos 2009
Kaynarca Makine İhtisas OSB kuruldu.
22 Aralık 2009
Ferizli OSB kuruldu.
8 Mart 2010
Kaynarca OSB kuruldu.
Ağustos 2010
SATSO’nun 2010/1 yayını olarak “Ar-Ge ve Yenilik Destekleri” kitabı yayınlandı.
9 Şubat 2011
SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ 2 yıldır devam ettirdiği görevini milletvekilliği aday adaylığı nedeniyle bırakırken yeni yönetim kurulu başkanı Mahmut Kösemusul oldu.
9 Mart 2011-
SATSO Meclis Başkanı Engin Özkoç milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti. Yerine ise Adnan Borazancıoğlu seçildi.
Ağustos 2011
SATSO Hukuk Bürosu hizmete girdi.
28 Ekim 2011
SATSO Sosyal Tesisleri yapılan bir törenle hizmete açıldı
Mart 2012
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası; Türk Oda Sisteminin Avrupa Oda sistemi ile entegrasyonunu sağlamak amacıyla geliştirilen “Oda Akreditasyon Modeli” kapsamında denetlenerek A Mükemmellik Ödülünü aldı.
Haziran 2012
SATSO, otomotiv şehri Sakarya vizyonuyla, otomotiv çalıştayı düzenledi.
Temmuz 2012
SATSO ve Sakarya Üniversitesi işbirliği ile örnek bir proje hayata geçirilerek 3+1, 7+1, UMDE ve UPEP program ve projeleri ile öğrencilerin iş hayatına adapte olmaları sağlandı.
Ocak 2013
SATSO ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Organize Ticaret Bölgeleri çalışmaları kapsamında, İnşaat Malzemecileri ve Geri Dönüşümcüler Siteleri çalışmaları başladı.
9 Mayıs 2013
SATSO Yönetim Kurulu’na tek liste ile giren Mahmut Kösemusul, yeniden başkan seçildi. Yeni meclis başkanı ise A.Akgün Altuğ oldu.
Ağustos 2013
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi Başkan Yardımcılığına seçildi.
Ocak 2014
SATSO ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Organize Ticaret Bölgeleri çalışmaları kapsamında, 1. OSB karşısında Nakliyeciler Sitesi kuruldu.
Ocak 2014
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde hizmet veren Ticaret Sicil Müdürlüğü, Merkezi Kayıt Sistemi (MERSİS) projesi kapsamında, 238 Ticaret Sicil Müdürlüğü arasında 5. sırada yer aldı. Bu projenin uygulamaya konulmasıyla 10 bini aşkın üyenin bilgi belge talebi anında cevaplanmaya başlandı.
20 Aralık 2014
SATSO’nun faaliyette olan 13 bine yakın üyesi bulunmaktadır.
Mayıs 2014
SATSO, Organize Sanayi Bölgesi’nde SAÜ Teknokent Şubesi kurmak için çalışma başlattı.
Mayıs 2014
TOBB bünyesinde faaliyet gösteren Uygulamalı Meslek Edindirme Merkezlerinde en çok kursiyere hizmet veren SATSO, Türkiye 1. si olarak ödülünü TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan aldı.